1

درسنامه 1 را با یک مثال HTML شروع میکنیم:

توضیح مثال:

  • واژه DOCTYPE  مشخص میکند که سند از نوع HTML  است.
  • متن های بین <html>  و </html>  سند HTML  را توصیف میکنند.
  • متن های بین <head>  و </head>  اطلاعاتی درباره سند را توصیف میکنند.
  • متن های بین <title>  و </title>  عنوان سند را تعیین میکند.
  • متن های بین <body>  و </body> قرار است در صفحه نشان داده شوند.
  • متن های بین <h1>  و </h1>  یک سرصفحه(عنوان) را تعیین میکند.
  • متن های بین <p>  و </p>  یک پاراگراف را تعیین میکنند.

تگ های HTML:

تگ های HTML کلمات کلیدی هستند که به صورت زیر تعریف میشوند:

<tagname>اطلاعات</tagname>

 

  • تگ های HTML   در حالت عادی به صورتی جفتی هستند مانند <p> و </p> .
  • تگی که "/" ندارد ، تگ شروع و تگی که "/" دارد تگ پایانی است.


ساخمان یک سند HTML:

قسمت سفید رنگ فقط توسط مرورگر نشان داده میشود.


اعلامیه <!DOCTYPE>:

به مرورگر کمک میکند تا سند را به روش صحیح نمایش دهد.

سند ها انواع مختلفی دارند  بنابراین به صورت های مختلف تعریف میشوند:

تمامی اموزش ها و مثال ها در مدرسه طراحی وب بر پایه HTML 5 هستند.


ورژن های HTML :

سال ورژن
1991 HTML
1995 HTML 2.0
1997 HTML 3.2
1999 HTML 4.01
2000 XHTML
2014 HTML 5