8

عنصر head

این عنصر شامل داده های متا است. داده های متا نمایش داده نمیشوند.

مکان تگ <head> بین تگ<html> و تگ<body> است:

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>My First HTML</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

<p>This is a paragraph.</p>


</body>

</html>

نکته: همانطور که قبلا گفته شد از <meta charset="UTF-8"> برای تایپ کردن به زبان های دیگر استفاده میشود.

نکته: داده متا یعنی اطلاعات درباره اطلاعات ، داده های متا HTML یعنی اطلاعاتی درباره سند HTML.


عنصر title

این عنصر یک داده متا است که عنوان سند را مشخص میکند(همان متنی که در تب های مرورگر نوشته میشود).


برخی دیکر از عنصر های متا:

در درسنامه های بعدی با دو عنصر متای زیر اشنا میشوید:

عنصر های <style> و <link> برای کد های CSS استفاده میشوند.