12


سایز متن HTML:

مثال:

<h1 style="font-size:300%">This is a heading</h1>
<p style="font-size:160%">This is a paragraph.</p>

میتونیم بجای % از px استفاده کنیم که انداره متن بر حسب پیکسل هست.


ترازبندی متن ها در HTML:

مثال:

<h1 style="text-align:center">Centered Heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

در این مثال هدینگ در تراز وسط است. بجای center میتونیم از right یا left استفاده کنیم که به ترتیب تراز راست و چپ هستن.


خلاصه درسنامه سبک ها:

  • از style برای سبک دادن استفاده به اجزا میکنیم.
  • از background-color برای تغییر رنگ پس زمینه استفاده میکنیم.
  • از color برای تغییر رنگ متن ها استفاده میکنیم.
  • از font-family برای تعیین نوع فونت استفاده میکنیم.
  • از text-align برای ترازبندی متن ها استفاده میکنیم.