13


عنصر های قالب بندی متن:

نکته:همه تگ های زیر به صورت زیر استفاده میشوند:

<start tag> عبارت مورد نظر <end tag>

برای ضخیم (bold) کردن متن  <b>
برای خمیده (italic) کردن متن <em>
برای خمیده (italic) کردن متن <i>
برای کوچکتر شدن متن(عبارت انتخاب شده نسبت به بقیه متن ها کوچکتر میشود) <small>
برای ضخیم (bold) کردن متن  <strong>
برای اندیس پایین <sub>
برای اندیس بالا <sup>
برای زیرخط دار (underline) کردن <ins>
برای این که روی متن خط باشد  <del>
برای هایلایت کردن متن <mark>

مثال ها:

<b> و <strong>

Hi


<em> و <i>

Hi


<small>

Hi


<sub> و <sup>

H2O

52=25


<ins>

Hi


<del>

Hi


<mark>

Hi