10


تگ <pre>

در درسنامه قبل متوجه شدیم که برای شکستن خط ها باید  از <br> استفاده کنیم.

ممکن است برخی مواقع لازم باشد که متنی که در ویرایشگر مینویسیم به همان صورت در مرورگر نمایش داده شود. در این مواقع از تگ <pre> استفاده میکنیم.

مثال:

<pre>

The text inside a <pre> element is displayed in a fixed-width font (usually Courier), and it preserves both spaces and line breaks.

Learning HTML is as easy as drink some water!

</pre>

نتیجه:

The text inside a <pre> element is displayed in a fixed-width font (usually Courier), and it preserves both spaces and line breaks.

Learning HTML is as easy as drink some water!

جمع بندی درسنامه های پاراگراف:

تگ توضیح
<p> مشخص کردن یک پاراگراف
<br> شکستن خط (Enter)
<pre> نمایش دادن متن به همان صورت که در ویرایشگر نوشته شده