4

سند های HTML توسط عنصر های HTML نوشته میشوند.


عنصر های HTML:

عنصر های HTML توسط تگ شروعی و تگ پایانی و محتویات بین انها نوشته میشوند:

<tagname>content</tagname>

عنصر HTML ، هر چیز از تگ شروعی تا تگ پایانی است:

<p>This is my paragraph</p>

تگ پایانی محتویات عنصر تگ شروعی
<p/> This is my paragraph <p>

بعضی از عنصر های HTML ، تگ پایانی ندارند.


عنصر های تو در تو

عنصر های HTML میتوانند تو در تو باشند و یک سند HTML عنصر های تو در تو زیادی دارد.

مثال زیر شامل 4 عنصر HTML است:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

توضیح مثال :

همان طور که میبینید عناصر HTML خود درون عنصر <html> نوشته میشوند مانند <body> که در <html> است و حتی <h1> و <p> نیز خود درون <body> قرار دارند.

این عنصر با <html> شروع میشود و محتویات ان عناصر دیگر HTML است و با <html/> به پایان میرسد.

محتویات درون <body>و<body/>هم همانطور که قبلا اشاره شده بود ، محتویاتی است که قرار است توسط مرورگر اجرا شود.

همانطور که قبلا هم گفته شد <h1> سرصفحه است و به ترتیب تا <h6> سرصفحه ها ی بیشتر میتوان داشت مثلا اگر ممکن است یک سرصفحه با نام "زبان های اصلی طراحی وب" داشته باشیم که این سرصفحه خود به سه موضوع "HTML"و"CSS"و"Javascript" تقسیم میشود ، در این مواقع ، "زبان های اصلی طراحی وب" را با <h1>و سه موضوع زیرمجموعه را با <h2> معرفی میکنیم که اندازه متن درونش هم اندکی از <h1> کوچک تر است.

<p> هم یک پاراگراف را مشخص میکند.


تگ پایانی را فراموش نکنید!

بعضی از عنصر های HTML بدون تگ پایانی هم درست اجرا میشوند ولی سند ناقص حساب میشود و در رتبه بندی سایت ها تاثیر دارد.


عنصر های خالی

بعضی عنصر ها خالی هستند مانند <br>.

<br> مانند Enter(رفتن به خط به بعد) عمل میکند . 

<br> و </ br> با هم فرقی ندارند و مانند هم عمل میکنند.

به مثال های زیر توجه کنید:

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<p>My first paragraph.</p>

<p>My second paragraph.</p>

</body>

</html>

نتیجه پاراگراف ها اینگونه خواهد بود:

My first paragraph.My second paragraph.

و اما:

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<p>My first paragraph.</p>

<br>

<p>My second paragraph.</p>

</body>

</html>

نتیجه:

My first paragraph.

My second paragraph.

نکته:اگر همه ی کد ها در یک خط نوشته شوند ، مرورگر ان را به درستی اجرا میشود ولی برای منظم بودن و خوانا بودن کد ها ان ها را در خط های جدا بنویسید.


از حروف کوچک استفاده کنید

تگ های HTML به حروف بزرگ و کوچک حسای نیستند ولی بر اساس استاندارد ، حروف کوچک مناسب تر هستند.