3

دوره:

تمامی سند های HTML باید با این علامت شروع شوند(برای معرفی نوع سند):

<DOCTYPE html!>

خود سند HTML با <html> شروع و با <html/> به پایان میرسد.

قسمتی که توسط مرورگر قابل رویت است بین تگ های <body> و <body/> قرار میگیرند.


سرصفحه ها در HTML:

سرصفحه ها در HTML ، با تگ های <h1> تا <h6>  شناخته میشوند:


پاراگراف ها در HTML:

پاراگراف های HTML با تگ <p> شناخته میشوند:


لینک ها در HTML:

لینک ها در HTML با تگ <a> شناخته میشوند:

ادرس لینک در href نوشته میشود.


عکس ها در HTML:

عکس ها در HTML با تگ <img> شناخته میشوند:

src سورس فایل است ، یعنی ادرس عکس ، شما باید مسیر عکس را در این قرار دهید. اگر سند HTML و عکس در یک پوشه باشند ، تایپ کردن اسم عکس و پسوندش کافیست .

alt کلمه ای است که در صورت بالا نیامدن عکس(به  هر دلیلی) به جای ان قرار میگیرد.

width و height هم به ترتیب عرض و طول تصویر هستند که بر حسب پیکسل (px) میباشند.