7

سرصفحه ها در سند های HTML بسیار مهم هستند.


سرصفحه ها

سرصفحه ها در HTML با تگ های <h1> تا <h6> شناخته میشوند:

<h1>This is a heading</h1>
<h2>This is a heading</h2>
<h3>This is a heading</h3>


سرصفحه ها مهم هستند

از سر صفحه های HTML فقط به عنوان سرصفحه استفاده کنید ، هرگز ان ها را برای بزرگ یا Bold کردن استفاده نکنید.

موتور های جستجوگر سرصفحه های شما را بعنوان موضوع ان صفحه میدانند و کاربران را با استفاده از سرصفحه ها به صفحه وب شما راهنمایی میکنند.


خط های افقی

تگ <hr> یک خط افقی ایجاد میکند

این خط افقی بیشتر برای جدا کردن محتویات صفحه اسفاده میشود:

<p>This is a paragraph.</p>
<hr>
<p>This is a paragraph.</p>
<hr>
<p>This is a paragraph.</p>

نتیجه:

This is a paragraph.


This is a paragraph.


This is a paragraph.